#


Back

ఉపనిషత్సందేశ:

అ శరీరమ్ శరీరేషు - అనవస్ధే ష్వవస్ధితమ్ - మహాంతం విభు మాత్మానమ్ - మత్వా ధీరో న శోచతి - ఏష కతోపనిష ద్గత: శ్లోక: - కోస్యార్ధ: - అశరీరమితి ఆత్మనస్తత్త్వమ్ - కేవల చైతన్య రూపమేవతత్ - చైతన్యస్య నిరాకారత్వాత్ తత్సర్వత్ర జాగర్తి - దేశకాల వస్త్వాదికమ్ జగ దిదమ్ తస్య కదా పి న నిరోధకమ్ భవతి - నహి సాకారం వస్తు నిరాకార మాత్మసాత్కర్తు ముత్సహతే కదా పి. నాపి నిరాకార ఆత్మా సాకారే శరీరే సమ్మీయతే - అతఏవ శరీర మస్మదీయమ్ త మాత్మానమ్ నాల మభ్యంతరీ కర్తుమ్ - శరీరస్య సాకారత్వాత్ - నిరాకారత్వాచ్చ ఆత్మన: - తర్హి కధ ముచ్యతే అశరీరమ్ శరీరేష్వితి - అశరీర స్స ఆత్మా సర్వగతో వస్తుత: - సర్వగతో యత స్తతఏవ శరీరేపి సంక్రమితుమ్ ప్రభవ తీతి న కశ్చి ద్విరోధ: - యధా శరీరా ద్బహి రేవం శరీర స్యాంతరపి వర్తతే ఆకాశవత్ - ఆకాశోపి నిరాకారఏవ - నిరాకారత్వా దయమ్ సర్వత్ర వర్తమానోపి తత్ర తత్ర ఘటమఠాధిషు గృహారామా దిష్వపి అప్రతిహత స్సంచరన్ని వ దృశ్యతే - అనేన దృష్టాంతేన చిదాకాశో ప్యేష ఆత్మా తధైవ అంతర్బహిరపి పదార్ధానా మవిశేషేణ భవతీ త్యవగంతవ్యమ్ - అంత శ్శరీరే - బహి శ్శరీరా దన్యత్ర.,

ఏవం శరీరే విద్యమానో ప్యయమాత్మా న శరీర వ దనవస్ధిత: - అనవస్ధా నామ ప్రతిక్షణ పరిణామశీలతా - సా యస్య తదనవ స్దితమ్ - శరీర మిదం మన: ప్రాణేంద్రియాత్మకమ్ తధైవ లక్ష్యతే - ప్రతిక్షణ మన్యధా అన్యధా పరివర్తత ఏవ - ఏకరూపేణ న జాతుచి దవతిష్ఠతే - ఆ లోచనాత్మకమ్ మన: - ఉచ్ఛ్వాస నిశ్శ్వాసాత్మక: ప్రాణ: - కరచరణాద్యవయవా: సర్వేపి పరిణమ మానా ఏవ - అనుభవ సిద్ధ ఏవాయమ్ వ్యవహారో స్మాకమ్ - ఏవ మనవ స్ధితే ష్వపి శరీరేషు తత్త్రైవ వర్తమానోయ మాత్మానైవ పరిణమతే - త్రత్యుత స్వరూపేణైవ అవతిష్ఠతే సాకారత్వా చ్చలను నామ శరీరమ్ - న తావతా తద్గతో ప్యాత్మా చలతీతి భేతవ్యమ్ - నిరాకారత్వా త్తస్య కధంచిదపి చలనమ్ నామ న సంభవతి - చలనే అసతి పరిణామో దూరతఏవ - తదధీనత్వాత్తస్య -

భవతునామ - సర్వగత స్సా ఆత్మా శరీరేష్వస్తీతి వచనేన కి మభిప్రేతం శాస్త్రేణ - అస్తి చే దస్తు నామ - కిం తావతా - ఇతిచే దుచ్యతే - వయమ్ శరీర భృతో మనుష్యా అస్మి సంసార సాగరే అలాబువ త్పరిప్లవమానా: పారం గంతు మక్షమతయా తాపత్రయేణ పరిభూయా మహే - సోయం సంతాప: శరీర మేవా హమితి తాదాత్మ్యభావేన ఉపస్ధిత: - అనర్ధ కరత్వా దేష సర్వధా పరిహర్తవ్యోస్మాభి: బుద్ది జీవై: - సచ శరీరేణ యధా ఏవ మశరీరేణ ఆత్మనా యది తాదాత్మ్య ముపగచ్చేమ తదా అయత్నేనైవ సంపద్యతే - అ శరీరశ్చస ఆత్మా నకుత్రా ప్యన్యత్ర గత్వా గ్రహీ తవ్య: - శరీరా దన్య త్రైవ న కేవలమ్ - కింతు శరీర స్యాభ్యంతరేపి వర్తతే - దృష్టి రేవ కేవలమ్ కర్తవ్యా తత్ర విషయే - ఇమ మర్ధమ్ మనసి నిధాయ అశరీరమ్ శరీరేష్వితి విశేషతో నిర్ధిశ్యతే శాస్త్రేణ -

తర్హి కేన ప్రకారేణ గ్రహీతవ్యస్స ఆత్మా ఇత్య పే క్షాయా మభిధీయతే - మహాంతం విభుమాత్మానం మత్వేతి - శరీరే దర్శన శ్రవణ మననా దికం వ్యాపారం కుర్వాణం యదహ మహ మితి విజ్ఞాన ముపలభ్యతే సంప్రతి - న తచ్ఛరీర మాత్ర పరిచ్చిన్నమ్ - తావన్మాత్రమ్ చేత్కధం నమ తద్బాహ్య మాకాశాదికమ్ విషయీ కరోతి - తస్మాద్యావ చ్ఛరీరే తావ ద్బహిరపి శరీరా దాకాశవ దేవ సర్వత్ర ప్రసృతమితి నసంశయ: - ఏవం వస్తుత: సార్వత్రిక మపి త దస్మద్బుద్ధే స్తధా న స్పురతి - నాసౌ వస్తుగత: కింతు బుద్ధిగతో దోష: - అత: పరిచ్చిన్న మివ ప్రతీయ మానం తవాత్మానం మహాంతమ్ భావయితు మర్హసి - పున: పున రేవం భావ్యమాన స్సవిభు స్సర్వ వ్యాపీ భవతి - తత్తన్నామ రూపాదిభి ర్విశేషైరపి భవతీ త్యర్ధ: - స్వరూపేణ ఆకాశవ ద్భూత్వా విశేషత స్సర్వ పదార్ధాకారై రపిస ఏవ భాతీతి వేదితవ్యమ్ -

అపిచ నాయ మపూర్వతయా మంతవ్య: కింతు పూర్వసిద్ద ఏ వాత్మా - యావంతం కాలమ్ నమనుతే భావం స్తావంతమ్ కాలమ్ శరీర మాత్ర నియంత్రిత: - స ఏవ యదా శరీరాతి గత్వేన మత: తదా పునరాకాశ ఇవ సర్వవ్యాపీ సర్వాత్మకశ్చ సంవేద్యతే - ఇయమేవ ప్రత్యభిజ్ఞానామ సాధన ప్రక్రియా వేదాంతశాస్త్రే - ఇత: పూర్వమ్ దేవదత్తో నామ కశ్చి దాసీన్మమ మిత్రమ్ - స అంతరాళే మయా న సంగతో నావ్యాకర్ణిత: క్వాస్తీతి - అకస్మా దేకదా క్వాపి దేవాలయే దైవవశా న్మమ దృష్టి పధ మాయాత: - తదానీ మభిజ్ఞాత పూర్వోపి చిరకాలు వ్యవధానా ద్విస్మృత స్స: ముహూర్త మాత్రమ్ తధా భూతోపి పశ్ఛా న్నన్వయమ్ దేవదత్తో మమమిత్ర మితి పున రభి జ్ఞాయతే - ఆదా వభిజ్ఞానమ్ - పశ్ఛా ద్విస్మ్రణమ్ - తదను ప్రత్యభిజ్ఞానమతి - ఏవమేవ పూర్వ మహమితి స్మృతి: మధ్యేవిస్మృతి ర్జాతా అజ్ఞాన వశాత్ - పునరిదానీ మభ్యాసవశా త్సఏవాత్మా అహమితి జ్ఞాన ముపజాయతే.

యదైవమ్ ప్రత్యభిజ్ఞా స్యాత్సైవాలమ్ సాధనాయ నకర్మ - నోపాసనా - న యోగో - న యంత్ర తంత్రాదిక మాశ్రయణీయమ్ - వినైవ తత్సర్వమ్ క్రియా కలాపం ఆత్మానుభవ: అవశ్యమ్ భావీ-అనుభవేచ స త్యాత్మన: నశోచతి - సంసారిక: క్లేశ: శోక: - స సూర్యోదయే సత్యంధకార ఇవ పలాయతే -నలేశతో ప్యవతిష్ఠతే - కింత్వేతా దృశమ్ భాగధేయమ్ ధీ రస్యైవ - న యస్సక స్య చి దితి బ్రూతే ఉపనిషత్ - హ్దీ రస్యాస్తీతి ధీర: - ధీ రిత్యాత్మ విషయా బుద్ధి: - ఆత్మాకార వృత్తి రితి యావత్ - తయైవ శక్యతే ఉపలబ్ధు మాత్మా - నాన్యధా - అత స్తాదృగ్ బుద్ధి రభ్యసనీయా ముముక్షుభి ర్మానవై స్సంసార మార్గతరణాయేతి ఉపనిష త్సందేశా: -

ఓమ్

***