#
బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు

గారు రచించిన గ్రంధములు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు రచించిన గ్రంధముల వివరములు :-
1.జగద్గురు మహోపదేశము 2.ప్రస్తానత్రయ పారిజాతము 3.వేదాంత పరిభాషా వివరణ 4.విర్వాణదశకము 5.దక్షిణామూర్తి ప్రదక్షిణము 6.సాధకగీత 7.చిత్రతరంగిణి 8.మహాభారత వైభవము 9.శ్రీమత్ భాగవత సామ్రాజ్యము 10.శ్రీ రామాయణ రామణీయకము 11.కాళిదాస ప్రత్యభిజ్ఞ 12.రాముడు-కృష్ణుడు 13.విచిత్రతరంగిణి 14.శ్రీ లలితాస్తోత్తర రహస్యార్దము 15.శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ అంతరార్దము 16.సంధ్యావందనము-గాయత్రీ మంత్రార్ధము 17.శ్రీ సూక్త-పురుషసూక్త-మంత్రపుష్ప రహస్యార్ధము 18.రామగీత 19.భగవద్గీత ప్రదమ షట్కము 20.భగవద్గీత ద్వితీయ షట్కము 21.భగవద్గీత తృతీయ షట్కము 22.భజగోవింద-దక్షిణామూర్తి-లలితాష్టొత్తర రహస్యార్ధం 23.అద్వైత పంచాయతనము 24.ద్వాదశాదిత్యులు మొదటి భాగము 25.ద్వాదశాదిత్యులు ద్వితీయ భాగము 26.ద్వాదశాదిత్యులు తృతీయ భాగము 26.ప్రస్తానత్రయ సారం 27.అద్వైతామృత సారః 28.అద్వైతానుభవః 29.శంకరాద్వైత దర్శనమ్ 30.సర్వాత్మ భావః


అందుబాటులో ఉన్న గ్రంధముల వివరములు (కొన్ని కాపీలు మాత్రమే ఉన్నాయి) :-
1.ప్రస్తానత్రయ పారిజాతము
గ్రంధము కొరకు 9440524168