#


దశోపనిషత్ సారాంశము

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు