#


దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు