#


భగవద్గీత తాత్పర్య సారము

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు