#


అపరోక్షానుభూతి

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు