#

అద్వైత ప్రవచనములు

గమనిక :- బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారి ప్రవచనములు ప్రతిరోజు 90 నిమషములు బోదించారు. శ్రవణము చేయు సాధకుల సౌకర్యార్ధము ఒక ప్రవచనంను ఒక భాగంగాను మరియు 90 నిమషములు ఒకేసారి శ్రవణం చేయలేని వారి కొరకు ఆరు లేక నాలుగు భాగములు గాను అందించటమైనది.

వెబ్ సైట్ ఆవిష్కరణ రోజు ప్రవచనము