యోగవాసిష్ఠము - 9వ రోజు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు