యోగవాసిష్ఠము - 8వ రోజు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు