యోగవాసిష్ఠము - 5వ రోజు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు