యోగవాసిష్ఠము - 34వ రోజు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు