యోగవాసిష్ఠము - 31వ రోజు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు