యోగవాసిష్ఠము - 20వ రోజు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు