యోగవాసిష్ఠము - 14వ రోజు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు