యోగవాసిష్ఠము - 13వ రోజు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు