యోగవాసిష్ఠము 10వ రోజు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు