#


శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ అంతరార్ధము

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు