#


శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ అంతరార్ధం 108 శ్లోకాలు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు