#


ఉపదేశ గద్య సాహస్రి

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు