#


శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్ లో కొన్ని భాగాలు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు