#


శతశ్లోకి

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు