#


శాంకరాద్వైత దర్శనమ్

రచయిత &వ్యాఖ్యాత :- బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు