#


శంకరాద్వైత దర్శనము

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు