#


Back

Page 40

సాధక గీత

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు


(పూర్వార్థమ్‌)


40
అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం ।
దేవాందేవయజో యాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి ॥ 7-23 ॥

అయితే ఈ దేవతలు మనకు ప్రసాదించా లనుకొనే ఫలితం మాత్రం చాలా పరిమితమైంది. అది ఎంతో కాలం మానవుడి అనుభవానికి వచ్చేది కాదు. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అంతరించేదే. కారణం ఆ ఉపాసకు డఖండమైన చైతన్యాన్ని కాకుండా పరిచ్చిన్నమైన Limited మూర్తినే పట్టుకొని కూచున్నాడు. పరిచ్చినమైనది ఇచ్చే ఫలం మాత్రం పరిచ్చన్నం కాక పరిపూర్ణ మెలా అవుతుంది.

బుద్ధి బలం తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళే ఇలాంటి కోరికలు కోరుతుంటారు. కోరికల కనుగుణంగా ఆయా చిల్లర దేవతలను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. అదే బుద్ధి బాగా వికసించిన సాధకుడైతే క్షుద్ర దేవతో పాసనలతో జీవితం వ్యర్థం చేసుకోడు. అఖండమైన తత్త్వ మేదో దానినే అర్ధం చేసు కొనేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. అది ఇక జ్ఞానమే గాని ఉపాసన కాదు.