#Back

Page 23

సాధక గీత

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు


(పూర్వార్థమ్‌)


23
ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకానుషిత్వా శాశ్వతీః సమాః ।
శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్టోఽభిజాయతే ॥ 6-41 ॥

అంతేగాదు. ఎలాంటి గతి పొందుతాడని గదా అడిగావు వాడు చచ్చిన తరువాత పుణ్యలోకాలకు పోతాడు. అక్కడ చాలా కాలం సుఖంగా బ్రతుకు తాడు. అది సమాప్తం కాగానే మరలా ఈ లోకంలో వచ్చి జన్మిస్తాడు. అది కూడా ఎక్కడో పనికిరాని చోట గాదు. శుచీ శుభ్రతా ఉండే కుటుంబంలోనూ జన్మిస్తాడు.

శుచిత్వమూ - ఐశ్వర్యమూ ఈ రెండింటినీ పేర్కొనటంలో ఒక విశేషమున్నది. శుచిత్వ మున్న ఇంట్లో జన్మిస్తే జన్మతోనే వాడి కొక మానసిక నైర్యల్య మేర్చడుతుంది దానికి తోడు ఐశ్వర్యమూ ఉంటే అభ్యాసాని కెక్కువ ఆటంకం లేకుండా సాగిపోతుంది. దానితో ముందు జన్మలలో మందకొడిగా సాగిన ప్రయత్న మీ జన్మలో బాగా ముందుకు సాగటాని కవకాశ ముంటుంది.