అఖండ జ్ఞానం శరీరంలో ప్రవేసిస్తే జనన మరణాలు, పాప పుణ్యాలు ఎవరివి?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు