ఆత్మ అనాత్మాలకు ఉన్న కార్య కారణ సంబంధం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు