ప్రత్యగాత్మా (ముఖ్యాత్మా)

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు