ఆత్మ- అనాత్మ విభాగం ఎంత?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు