ఆత్మ అనాత్మ వివేచన అంటే?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు