స్వార్థం - పరార్ధం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు