సహజ అధ్యారోపం - శాస్త్ర అధ్యారోపం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు