ఆవరణ - విక్షేపము దోషముల వివరణ

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు