ధర్మపురుషార్థం (వ్యావహారిక సత్యం)

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు