నేను వస్తు సిద్ధంగా అత్మ స్వరూపుడినే అయితే నాకు ఎందుకు గుర్తులేదు?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు