సవికల్పమైన జ్ఞానం మనస్సు నిర్వికల్పమైన జ్ఞానం ఆత్మ

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు