జ్ఞానం ముందుండి పదార్థాన్ని చూస్తున్నదా 'లేక' పదార్థం ముందుండి జ్ఞానానికి కనిపిస్తున్నదా?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు