శాస్త్ర జ్ఞానం - ఆగమ జ్ఞానం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు