ప్రశ్న- సమాధానం దేనిలో నుంచి వస్తున్నాయి?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు