నేను "వస్తువు" నాది "ఆభాస" ఇది సిద్ధాంతమా లేక అనుభవానికి వస్తుందా?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు