వస్తువు - ఆభాస వివరణ

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు