సృష్టి అంతా "ఆత్మ" స్వరూపమైతే "అనాత్మగా" ఎందుకు కనిపిస్తుంది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు