ఈ ప్రపంచం అంతా ఆత్మ స్వరూపం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు