"సృష్టి" జరగలేదు, అద్వైతుల నిరూపణ

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు