#


అద్వైత పరిభాషా వాక్యార్ధములు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు