#


ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిధం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు