#


మహావాక్య విచారణ

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు