#


మహావాక్య దర్పణము

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు