#


శ్రీ లలిత సహస్రనామ రహస్యార్ధము

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు