అఖండ జ్ఞానం నాస్వరూపమైతే ఎందుకు గుర్తించలేకపోతున్నాను?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు