ఆత్మ జ్ఞానం కోసం నిన్ను నువ్వు ఉద్ధరించుకో

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు